Clients
Sabic
sipchem
Saudi Kayan
Marafiq
Samsung
Hyundai
SCECO